Algemene voorwaarden, oorkonde van de CST-beoefenaar en Privacy

Algemene voorwaarden voor deelname aan de cursussen van het UIB.

1. Bij aanmelding voor deelname aan een cursus via de website, krijgt u automatisch op uw mailadres de inschrijvingsbevestiging voor die cursus en de bijhorende factuur toegestuurd. Een voorschot van 150€, waarvan 75€ administratiekosten inbegrepen, wordt door het UIB gevraagd bij de inschrijving en dient gestort te worden op de rekening van het UIB, BELFIUS Bank, IBAN : BE40 0688 9698 2063, BIC : GKCCBEBB.

2. Het volledige cursusbedrag dient ten laatste 6 weken voor de aanvang van de cursus op de rekening van het UIB betaald te zijn om zeker te zijn van je cursusdeelname. Bij ingebreke blijven van betaling worden de verschuldigde sommen van rechtswege vermeerderd met een interest van 12% per jaar + de administratiekosten. Voor ieder eventueel geschil tussen partijen zijn enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Brussel bevoegd.

3. Bij annulering van de deelnemer worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– tot 6 weken voor aanvang van de cursus 75€ administratiekosten.
– bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang van de cursus 150€.
– bij afwezigheid op de eerste cursusdag : 100% van het totale cursusbedrag.
– bij annulering minder dan 12 weken voor een advanced (ADV1 of ADV2) zijn de kosten 250€.

4. Indien de cursist annuleert binnen de 2 weken voor aanvang van de cursus en er is sprake van overmacht (ziekte, ongeval, familiale omstandigheden, etc. , dit ter beoordeling van het UIB) worden alleen de administratiekosten van 75€ in rekening gebracht. Het saldo van de reeds gedane betaling zal terugbetaald worden.

5. Indien de cursus, of door ziekte of ongeval van de docenten, of bij onvoldoende inschrijvingen of door enige andere reden ook,
op korte termijn voor de aanvang der cursus afgezegd moet worden,
heeft de cursist recht op volledige terugbetaling van de reeds betaalde cursusgelden.
Voor verder gemaakte kosten, zoals het afzeggen van patiënten- cliënten, logies, reis e.d. kan de cursist geen enkele aanspraak doen gelden op enige vergoeding vanwege het UIB.

6. Cursisten, die tijdens een cursus om redenen van ziekte of andere omstandigheden de betreffende cursus niet verder kunnen volgen, hebben geen recht op restitutie van het cursusbedrag. Indien er voldoende plaats is, kan de cursist de betreffende cursus op een ander moment (verder)volgen, mits een bijkomende vergoeding te betalen voor de lunch- en koffiepauzes. Indien er voldoende plaats is, kan de cursist de betreffende cursus op een ander moment (verder)volgen, mits een bijkomende vergoeding te betalen voor de lunch- en koffiepauzes.

7. Cursisten kunnen hun cursusplaats niet onderling ruilen zonder voorafgaande toestemming van het UIB of de cursusleiding van dat moment.

8. Een cursusplaats geldt als bevestigd, indien:
-een aanmelding is gebeurd (webinschrijving) met inschrijvingsbevestiging en factuur.
-voldaan is aan de toelatingscriteria voor de betreffende cursus.
-het totale cursusbedrag is voldaan, ten laatste 6 weken voor aanvang van de betreffende cursus.
-de cursist een deelnamebevestiging per mail van het UIB heeft ontvangen 1 maand voor de cursus.

9/ Verblijf op het instituut of in de lesruimte is op eigen risico.
Demonstraties en praktijkoefeningen, die de deelnemers toepassen op patiënten of op andere deelnemers, vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.
Aanspraken op schadevergoeding, op welke (rechts)grond dan ook, van de docenten,
assistenten en het UIB zijn uitgesloten. Elke deelnemer wordt aanbevolen in het bezit te zijn van een BA-verzekering beroep (inclusief CST). Deze BA-beroep (ook voor CST) kan door de cursist tijdens zijn opleiding bekomen worden bij AMMA-verzekeringen zowel in de gezondheidszorg, als in de welzijnszorg.

10. Elke deelnemer aan een infodag, opendag of elke andere activiteit van het UIB, is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn deelname en eventuele gevolgen.

11. Het UIB houdt zich het recht voor om tijdens en na elke cursus de voortgang van de cursist te evalueren en indien nodig de cursist voor vervolgdeelname tijdelijk of defintief uit te sluiten. Het UIB houdt zich ook het recht voor om elke kandidaat cursist te evalueren en al dan niet te accepteren voor deelname aan een (vervolg)cursus. Cursisten die een voorgeschiedenis hebben van : behandelingen door een psychiater of psycholoog, een psychopathologie of het gebruik van psychofarmaca, dienen dit vooraf te melden aan het UIB bij inschrijving.

12/ Het is niet toegestaan om zelfstandig onderricht te geven met gebruikmaking van de naam Upledger, CranioSacraalTherapie (CST) en SomatoEmotional Release (SER). Deze zijn internationaal gepatenteerd.

13. Voorkennis anatomie, fysiologie en pathologie worden aanbevolen voor deelname aan de cursussen CST.

14. De cursist verklaart zich door zijn inschrijving voor de opleiding CST-SER bij het UIB akkoord met de beroepscode en ethiek van de craniosacraal therapeut, zoals bepaald door het UIB en de beroepsvereniging ProCranio.be. Deze code vindt u terug op de website van het UIB en ProCranio.be

De oorkonde (charter) van de CST-beoefenaar :

1. Behandelt de cliënt/patiënt in eer en geweten, met respect, ongeacht sociale status, afkomst of overtuiging.

2. Staat de cliënt/patiënt bij in zijn zoektocht naar duidelijkheid in zijn fysieke en psycho-emotionele autorealisatie.

3. Laat de cliënt/patiënt ten allen tijde de vrije keuze.

4. Bevordert de samenwerking met de geneeskunde.

5. Respecteert de professionele geheimhouding.

6. Onthoudt zich van het onrechtmatig gebruik van titels.

7. Zorgt voor een juiste informatie betreffende de craniosacraal therapie.

8. Handelt correct en loyaal tegenover collega’s.

9. Houdt zich strikt aan de deontologische regels van het beroep.

 

Privacy beleid en beheer van persoonlijke gegevens.

Wanneer u onze services gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. We begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werken er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven.
Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Datum van inwerkingtreding 25/09/2019

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons opleidingsinstituut en we besteden hieraan zorgvuldig aandacht. U kan uw gegevens op elk moment zelf raadplegen, aanpassen, wissen of schrappen voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven via uw inlog als student of therapeut. Via de knop “Mijn Profiel” kan u uw gegevens aanpassen, ze anoniem maken of wissen.

Indien u uw gegevens volledig wenst te wissen, vragen we u persoonlijk aan te melden met uw identiteitsbewijs bij onze instelling. Dit is nodig om uw privétoegangsrecht tot uw persoonlijke informatie te vrijwaren. Dit is een bijkomende veiligheidsmaatregel om uw gegevens te beschermen zodat ze niet gewist of beheert kunnen worden door een andere persoon.

Om onze wettelijke verplichtingen te kunnen volbrengen, zien we ons verplicht om bepaalde gegevens te vrijwaren van wissen gedurende een aantal jaren, teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale en boekhoudkundige verplichtingen (bv. facturen moeten minstens 7 jaar bewaard worden) of om juridische redenen (bepaalde correspondentie betreffende klachten, inschrijvingen, enz..) wat als bewijsmateriaal in geval van juridische procedures, dient bewaard te worden gedurende 10 jaar.

We behouden ons het recht een minimum aan persoonlijke informatie te behouden voor een langere periode, teneinde aan derden het bewijs te kunnen leveren, indien nodig, van uw gedane opleiding en diploma, evenals het bevestigen van de juistheid van de gegevens vermeld op uw diploma. Uiteraard zijn deze gegevens slechts toegankelijk in zeer beperkte mate.
U afmelden voor nieuwsbrieven : kan via uw inlog en beheer van uw profiel. Vanaf dat moment wordt u geschrapt voor elke vorm van toegestuurde informatie.